"Потрясающий праздник театра!"

Портал ИСТРА.РФ

http://истра.рф/novosti/kultura-i-religiya/potryasayushchiy-prazdnik-teatra